Skip to content

miyo-sôniyâhkêw

VAI-1 🧑🏽➡️   like: nipâw

Choose a name from the dropdown to hear the word said by the speaker.

Learn more about the speaker.
  1. s/he makes good money, s/he earns good wages CW
ni-/ki- word
I nimiyo-sôniyâhkân
you (one) kimiyo-sôniyâhkân
s/he miyo-sôniyâhkêw
we (but not you) nimiyo-sôniyâhkânân
you and we kimiyo-sôniyâhkânânaw
kimiyo-sôniyâhkânaw
you (all) kimiyo-sôniyâhkânâwâw
they miyo-sôniyâhkêwak
s/he/they miyo-sôniyâhkêyiwa
someone miyo-sôniyâhkâniwiw
miyo-sôniyâhkâniwan
ê-/kâ- word
I ê-miyo-sôniyâhkêyân
you (one) ê-miyo-sôniyâhkêyan
s/he ê-miyo-sôniyâhkêt
we (but not you) ê-miyo-sôniyâhkêyâhk
you and we ê-miyo-sôniyâhkêyahk
you (all) ê-miyo-sôniyâhkêyêk
they ê-miyo-sôniyâhkêcik
s/he/they ê-miyo-sôniyâhkêyit
someone ê-miyo-sôniyâhkêhk
ê-miyo-sôniyâhkâniwahk
ê-miyo-sôniyâhkâniwik
command/request
you (one) miyo-sôniyâhkê